Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de redactie van XR Magazine aan de samenstelling van deze website en het magazine besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van XR Magazine, ook niet via een eigen netwerk. Het is niet toegestaan om artikelen te kopiëren en te plaatsen op andere websites of magazines zonder toestemming van de auteur en/of XR Magazine. Bij het overnemen van fragmenten van content van de XR Magazine website dient een duidelijke bronvermelding geplaatst te worden. Het is wel toegestaan om de titel plus intro (eerste alinea) van een artikel over te nemen inclusief een link naar het volledig artikel.

XR Magazine kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

XR Magazine sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. XR Magazine is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.