Artikel

Bedrijfstransformaties vragen om betere architectuurvisualisaties

In dit artikel wordt in het kort belicht hoe visualisaties kunnen bijdragen aan het beter besturen van een bedrijfstransformatie.

Bedrijfsmatige organisaties, zoals ondernemingen en instellingen, zijn voordurend bezig zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. Bijvoorbeeld: de concurrent is met een nieuw product op de markt gekomen waardoor een organisatie wordt genoodzaakt te gaan samenwerken met derden of de overheid wil dat de Belastingdienst en UWV samen een nieuwe wet gaan uitvoeren.

Onder integrale bedrijfstransformatie verstaan we in het kort het fundamenteel en op elkaar vernieuwen van het assortiment, bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, informatiesystemen en IT-Infrastructuur ten dienst van een hoger concurrentievermogen of hoger bestaansrecht.

Het is niet eenvoudig voor een organisatie om zich snel aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Als eerste moeten de veranderde omstandigheden worden opgemerkt en belangrijk genoeg worden gevonden qua impact om zich hier op aan te passen. Dit kan inzichtelijk en overzichtelijk worden gemaakt door te schetsen hoe de huidige omgeving en de toekomstige omgeving van de organisatie er uitzien en kunnen zien ten opzichte van de visie, missie en strategie van de organisatie. Deze tekening, de ontwerpschets van de omgeving, geeft dan een beeld van de mate waarin visie, missie en strategie moeten worden aangepast op de veranderde omgeving.

Ontwerpschets

Op de ontwerpschets staan idealiter (in termen van metaforen en cartoons) de plaats van de organisatie in de omgeving met de belangrijkste aspecten en onderdelen van de organisatie en de omgeving aangezet. Het is belangrijk om altijd in scenario's te denken zodat er een strategische afweging kan worden gemaakt: welk toekomstbeeld gaan we nastreven? Nadat de veranderde omgeving en haar impact zijn onderkend, dient er een architectuur en ontwerp te worden opgesteld zodat de vernieuwde organisatie, aangepast op de veranderingen, als bouwplaat inzichtelijk en overzichtelijk wordt. Om deze bouwplaat te kunnen visualiseren is het nodig om eerst op basis van missie, visie, cultuur, trends en ontwikkelingen, een aantal strategische uitgangspunten op te stellen. Per thema worden de hogere doelen in kaart gebracht. Deze worden vertaald naar architectuurprincipes die richtinggevend zijn bij de te kiezen oplossingen voor ontwerpvraagstukken en constructievraagstukken in de organisatie. Van deze uitgangspunten en principes kan een tekening worden gemaakt die we structuurvisie noemen.

Structuurvisie

In de structuurvisie is de organisatie onderverdeeld in domeinen, gebieden van verantwoordelijkheid, waarbij in elk domein is aangegeven wat wordt nagestreefd en welke principeoplossingen daarbij gebruikt kunnen worden. Op A3 formaat kan de directie zo een bouwplaat op hoofdlijnen van de nieuwe organisatie gebruiken. Maak overigens van de huidige en toekomstige situatie een structuurvisie om te zien welke fundamentele veranderingen er dienen te worden uitgevoerd (overgang van principeoplossingen).

De structuurvisie van de organisatie is vaak een conceptueel overzicht van principeoplossingen. Dit conceptuele overzicht zou je de architectuur van de organisatie kunnen noemen. Per domein in de structuurvisie is het van belang om detaillering aan te brengen welke logische en fysieke constructies en structuren dienen te worden gerealiseerd of veranderd. Hiervoor dienen aspectvisies te worden gemaakt. Een aspectvisie zou je ook een thematische kaart kunnen noemen.

Aspectvisie

Stel dat informatiebeveiliging een belangrijk aspect is van de vernieuwde organisatie. De directie kan dan de opdracht geven om een specifieke ontwerpschets, een structuurvisie, van het aspect informatiebeveiliging te laten maken op basis van uitgangspunten en principes met betrekking tot informatiebeveiliging. Deze tekeningen vormen dan de aspectvisie van informatiebeveiliging. Ook is deze aspectvisie aan te vullen met generieke securitymodellen die laten zien hoe in de regel security kan worden geconstrueerd en gestructureerd in de organisatie op business, informatie en technisch niveau.

Met deze soorten visualisaties zoals ontwerpschetsen, structuurvisies en aspectvisies kunnen doelen en het waarom van de bedrijfstransformatie steeds goed op hoofdlijnen in de gaten worden gehouden. Indien nodig kunnen keuzes snel worden gemaakt om e.e.a. bij te stellen. Let op: deze tekeningen voor de directie dienen altijd begrijpelijk te zijn in termen van hun belevingswereld!

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.